Obsługa prawna firm

Inwestycja w stałą pomoc prawną jest ważna na każdym etapie prowadzenia działalności gospodarczej. Doradzam w kwestii wyboru formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa. Kancelaria  prowadzi również sprawy sądowe i egzekucyjne, opiniuje umowy i inne dokumenty pod względem formalno-prawnym, z uwzględnieniem ryzyk prawnych i przygotowuje opinie prawne. Dla powodzenia biznesu ważna jest stała i zaufana obsługa prawna firmy.

 

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych w tym osób fizycznych, osób prawnych, spółek cywilnych, spółek prawa handlowego, stowarzyszeń, fundacji, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni.

 

W szczególności Kancelaria zapewnia:

  • bieżące doradztwo prawne,
  • prowadzenie negocjacji,
  • sporządzanie umów i opinii prawnych oraz innych niezbędnych czynności związanych z tworzeniem dokumentów wewnętrznych przedsiębiorców (np. projekty protokołów walnego zgromadzenia wspólników, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego),
  • sporządzanie wszelkich wniosków o wpis zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  • pomoc prawną przy zakładaniu i rejestracji nowych podmiotów gospodarczych jak również przy rozwoju i wprowadzaniu zmian organizacyjnych w już istniejących podmiotach,
  • dochodzenie w imieniu Klienta wykonania umów oraz należności z umów,
  • reprezentację przedsiębiorców przed sądami powszechnymi we wszelkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym, jak również przed innymi organami administracji państwowej oraz przed organami ścigania w przypadku pokrzywdzenia przestępstwem,
  • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym, w tym składanie wniosków o ogłoszenie upadłości.