Prawo cywilne

Prawo cywilne obejmuje liczne zagadnienia, które bezpośrednio dotykają niemal każdego z nas, reguluje stosunki majątkowe i w pewnym stopniu niemajątkowe (niektóre osobiste)  pomiędzy równorzędnymi podmiotami prawa. Przepisy prawa cywilnego mają zastosowanie w przypadku osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej. Prawo cywilne określa w jaki sposób powinny wyglądać odpowiednie relacje między podmiotami w danym środowisku i w jaki sposób należy postępować, co okazuje się niezwykle potrzebne w codziennym życiu. W prawie cywilnym w przeciwieństwie do innych gałęzi prawa (prawa administracyjnego i finansowego, gdzie również występują stosunki majątkowe) nie stosuje się przymusu ze strony państwa, dlatego profesjonalna pomoc prawna jest w tym przypadku niezwykle ważna.

 

Oferuję doradztwo oraz prowadzenie spraw obejmujących prawo cywilne. Oferta skierowana jest do osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Profesjonalne usługi z zakresu prawa cywilnego świadczone przez Kancelarię Radcowską to m.in.:

  • doradztwo i pomoc przy sporządzaniu i interpretacji umów cywilnoprawnych (w tym umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych popularnych umów);
  • doradztwo i pomoc w sprawach odszkodowawczych – dotyczy wypadków komunikacyjnych, ochrony dóbr osobistych, wyrządzenia szkody (dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu poszkodowany może skutecznie domagać się odszkodowania za zniszczone mienie), zadośćuczynienia za cierpienie fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,  dojazdów, opieki innych osób, renty z tytułu utraconych zarobków czy zwiększonych potrzeb, zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu);
  • wsparcie w zakresie obrotu nieruchomościami (doradztwo i pomoc przy sporządzaniu umów w razie zakupu czy sprzedaży nieruchomości, jak również najmu i dzierżawy nieruchomości);
  • porady i pomoc prawna w zakresie sprzedaży – w tym pomoc prawna w zakresie transakcji dotyczących lokali mieszkalnych, lokali niemieszkalnych, nieruchomości budynkowych i nieruchomości gruntowych;
  • doradztwo i pomoc prawna w zakresie postępowania reklamacyjnego – w przypadku indywidualnych naruszeń praw konsumenta (w tym np. świadczeń związanych z usługami telekomunikacyjnymi, pocztowymi, bankowymi, transportu lotniczego itd.);
  • doradztwo i pomoc w postępowaniu upadłości konsumenckiej – przygotowanie dokumentacji i wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak również reprezentacja przed sądem upadłościowym i monitorowanie sprawy w celu skutecznie prowadzenia postępowania upadłościowego;
  • sporządzanie pism procesowych (m.in. pozwów, wniosków) – przygotowywanie stosownych pism w ramach reprezentowania klientów w sprawach prawa cywilnego.